"Children must be taught how to think, not what to think."

Margaret Mead

Našim cieľom je

poskytnúť deťom plnohodnotne stráviť čas a vyvážené stravovanie, ako základ pre zdravý vývin a rast.

individuálny a efektívny prístup

Keďže každé dieťa je špecifické a jedinečné snažíme sa o individuálny prístup, pretože len ten môže mať trvalý a efektívny vplyv na vývoj dieťaťa. Nezabúdame ani na rozvoj sociálneho cítenia.  Ukazujeme deťom a zdôrazdňujeme im dôležitosť vzťahov v kolektíve. Už od útleho detstva nepodceňujeme žiadne konflikty. Snažíme sa s láskou a citlivo riešiť každý problém. Podporujeme autonómiu každého dieťaťa.

Zdravá výživa

Stravovanie je zabezpečované v súlade s platnými nornami pre školské stravovanie. Jedálny lístok je zostavovaný pravidelne – týždenne a je vyvesený na nástenke. Je obohacovaný o zeleninu a ovocie a tie produkty, ktoré sú pre deti v predškolskom veku najdôležitejšie pre zdravý vývin. Poskytujeme celodenné stravu – desiatu, obed a olovrant ako aj pitný režim v priebehu celého dňa.

Kvalitná predškolská príprava

Snažíme sa deti pripraviť na vstup do základnej školy v každej oblasti. Ich fantáziu, zručnosť a jemnú motoriku rozvíjame prostredníctvom rôznych výtvarných projektov, prácou s rôznymi materiálmi, či rôznymi výtvarnými technikami. Sme pripravení svoju prácu stále zlepšovať, preto posielame našich pedagógov na rôzne školenia. Hravou formou deťom ponúkame základy anglického jazyka.

Close Menu