Deti sú naša budúcnosť

Poplatky

Platné od 1.9.2018. Ponúkame Vám opateru a starostlivosť pre Vaše dieťa.

Mesačný pobyt

Celodenný do 3 rokov

Celodenný od 3 rokov

Čas

od 7:00 do 17:00

od 7:00 do 17:00

Školné/ mesiac

280,- €

180,- €

Stravné/ deň

1,45,- € (možnosť diétneho stravovania v sume 1,75,- €)

1,45,- €

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).
Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
– doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Preto informujeme fyzickú osobu (zákonného zástupcu), v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (v prílohe).

Potrebné dokumenty predložia zákonní zástupcovia, ktorých sa nový zákon dotýka, riaditeľovi školy do 10.8.2021.

Viac na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti.html?page_id=964373

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Milí rodičia, ak namiesto materskej dovolenky pracujete, študujete dennú formu na strednej alebo vysokej škole, tak Vám zo zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po splnení všetkých náležitostí prislúcha „Príspevok na starostlivosť o dieťa“ vo výške 280- €/mesačne! Ak máte záujem oslovte nás, my Vám radi poradíme kde a ako tento štátny príspevok získať.

Je to jednoduché! Kontaktujte nás na jeden z nižšie uvedených kontaktov. Ak máme pre Vaše dieťa miesto – vyplňte „Žiadosť o prijatie dieťaťa“ a „Potvrdenie detského lekára“. Po ich doručení, dohodneme sa na nástupe Vášho dieťaťa.

Tešíme sa na Vás!

Kontaktujte nás

navštívte nás

Naša poloha nám umožňuje pravidelne navštevovať bábkové divadlo, rôzne výstavy a atrakcie

Moyzesova 22, Košice

zavolajte nám

V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám odpovieme na Vaše dotazy

+421 905 638 899

Napíšte nám

Máte otázku, sťažnosť či pripomienku?

moyzeska@gmail.com

skolkabarancek@gmail.com

Close Menu